Telefon: 603-250-625 Egzamin w WORD Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o :  - numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie    teleinformatycznym (PKK)  - oraz składa odpowiednio:      a) dowód uiszczenia opłaty za egzamin      b) wniosek Ośrodek egzaminowania:  - na podstawie nr (PKK),oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej                     albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera    informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie      teleinformatycznym  - przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty:      a) sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem          tożsamości      b) rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych      c) wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie              egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia          wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na          druku Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli:  - okaże jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:    dowód osobisty,kartę pobytu,paszport.                                                               Jelenia Góra, ul.Okrzei 11 (Szkoła Językowa Premium)