Telefon: 603-250-625                                                                                                                                                                                                                                                                                                       EGZAMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:                                     1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:                                                                                       a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,                b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,     c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego; 2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:     a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,     b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,     c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każde pytanie zawiera: 1) jedną prawidłową odpowiedź; 2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:     a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,     b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,     c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: 1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi -na przeczytanie     treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;   2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi –  na przeczytanie pytania i      udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut. Część praktyczna egzaminu państwowego składa się z dwóch części: Wykonanie zadań na placu manewrowym 1. Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować,że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących: a) poziomu oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu   jakich przyrządów sprawdza się  poziom oleju w pojeździe), b) poziomu płynu chłodzącego, c) poziomu płynu hamulcowego, d) obecność płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu, e) działania sygnału dźwiękowego, f) działania świateł zewnętrznych pojazdu przygotowanie do jazdy: osoba egzaminowana jest zobowiązana do: właściwego ustawienia fotela, lusterek, zagłówków i zapięcia pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. uruchamianie silnika pojazdu włączanie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu, płynne  ruszenie polega na : opuszczeniu dźwigni hamulca awaryjnego, łagodnym puszczeniu sprzęgła i jednoczesnym zwiększeniu obrotów silnika. płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu - w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka, nieprzejeżdżanie przez  linie,  i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu), zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu. 3. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec  awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go. Wykonanie zadań w ruchu drogowym   Egzamin w ruchu drogowym polega na wykonaniu poprawnie zadań: 1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi  o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.        3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu. 4. Przejazd przez skrzyżowania: równorzędne (trzy- i czterowlotowe), oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),     z sygnalizacją świetlną, na których ruch odbywa się wokół wyspy, dwupoziomowe 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych 6. wykonanie manewrów: parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej. Po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu). Parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego, lub parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem - miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej, długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego, w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy. Po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.       zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej - możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.), zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, miejsce do zawracania wyznacza egzaminator. 7. Przejazd przez torowisko tramwajowe  i kolejowe  oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego           8. Wykonanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu, hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)           hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych 9. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy. Osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w           momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd     osiągnie 50 km/h.    10. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem.                    Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami Przed przybyciem do ośrodka szkolenia kierowców,osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,dokument tożsamości. Na podstawie w/w dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK). Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia kierowców, o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) umieszczonym w systemie teleinformatycznym.Ośrodek szkolenia kierowców przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub szkolenie uzupełniające pobiera na podstawie nr PKK oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym.    Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem                       silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia     1) część teoretyczna przeprowadzana w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:     a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym     b) obowiązków i praw kierującego pojazdem 2) część praktyczna w zakresie kierowania pojazdem, zwana dalej „nauką jazdy”,przeprowadzana:     a) na placu manewrowym     b) w ruchu miejskim     c) w ruchu poza obszarem zabudowanym 3) nauka udzielania pierwszej pomocy przeprowadzana w formie wykładów i zajęć praktycznych 4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym” Jelenia Góra, ul.Okrzei 11 (Szkoła Językowa Premium)